TALUTRIPS
เรือนำเที่ยวเกาะทะลุ
SWIM & SNORKEL
KOH TALU TRIPS
VIEW THE MARINE LIFE AT
KOH TALU
TALUTRIPS
เรือนำเที่ยวเกาะทะลุ

เกาะสิงห์

เกาะสิงห์>
โพสต์ : 29/06/58

เกาะสิงห์ 
         ตั่งอยู่ใกล้ๆกับเกาะทะลุเป็นเกาะที่มีขนาดเล็กแต่ชุกชุมไปด้วยปะการังมากมาย มีนักนางแอ่นชอบทำรังอยู่บนเกาะ ชาวบ้านที่บางสะพานน้อย จะเรียกเกาะนี้ว่าเกาะลูกกลาง คืออยู่ตรงกลางระหว่าง เกาะทะลุ และ เกาะสังข์